Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej

Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

 

Przeznaczenie:
Kredyt obrotowy przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności rolniczej związanej z zakupem środków do produkcji rolnej:

 

1)  zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz
2)  zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych, pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień
3)  zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów z wyłączeniem zakupu na eksport
4)  zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych
5)  zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji
6)  zakup paliwa na cele rolnicze

 

Korzyści:
Szybki sposób pozyskania środków na zakup potrzebnych nawozów, środków ochrony roślin czy paszy dla zwierząt
 
Okres kredytowania:
do 12 miesięcy
 
Waluta:
PLN
 
Wysokość kredytu:
Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej klienta.

Maksymalna kwota kredytu  nie może przekraczać równowartości:4.000,00 zł/ na 1 ha użytków rolnych.
 
Wypłata kredytu:
  ▪ Gotówkowa
  ▪ Bezgotówkowa

 
Możliwe formy zabezpieczenia kredytu:
  ▪ Weksel własny in blanco
  ▪ Hipoteka
  ▪ Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
  ▪ Poręczenie wekslowe
  ▪ Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
  ▪ Inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego
 
Podstawą udzielenia kredytu są dokumenty:
  ▪ standardowo wymagane przez Bank
  ▪ Inne dokumenty indywidualnie uzgodnione z Klientem
 
Opłaty i prowizje:
Pobierane są zgodnie z aktualną "Taryfą prowizji i opłat" obowiązującą w Banku zamieszczona na stronie.

 

Gdzie po kredyt i informacje:
Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej dostępny jest w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Adresy, godziny otwarcia i numery telefonów dostępne na stronie.