Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Przeznaczenie:
Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb wynikajacych z prowadzonej  działalności gospodarczej.
 
Korzyści:
 
  ▪ Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
  ▪ Spłata w całości lub części kredytu z wpływów na rachunek dają możliwość wielokrotnego
    wykorzystania kredytu w ramach przyznanego limitu kredytowego.
  ▪ Odnawialny charakter kredytu - każda wpłata na rachunek powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu.
  ▪ Atrakcyjna cena kredytu - oprocentowanie kredytu naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu
 
Oprocentowanie:
Wynosi WIBOR 1M powiększony o marżę Banku.
 
Okres kredytowania:
Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy z możliwością odnowienia na następny okres 12-miesięczny bez  konieczności spłaty występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania zadłużenia.
 
Waluta:
PLN
 
Wysokość kredytu:
Kwota kredytu ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta.

 
Wypłata kredytu:
Kredyt udzielany jest w formie otwartej linii kredytowej. Klient może dysponować środkami w do przyznanego limitu kredytowego w okresie określonym umową.
 
Formy spłaty:
Każdorazowy wpływ środków pieniężnych na rachunek zalicza się, jako spłatę kredytu.Powoduje to odnowienie się linii kredytowej o kwotę spłaty i może być wielokrotnie wykorzystywany i spłacany. Spłata odsetek następuje poprzez comiesięczne obciążenie rachunku bieżącego Kredytobiorcy w ostatnim dniu miesiąca.
 
Możliwe formy zabezpieczenia kredytu:
  ▪ Weksel własny in blanco
  ▪ Hipoteka
  ▪ Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
  ▪ Poręczenie wekslowe
  ▪ Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
  ▪ Inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego
 
Opłaty i prowizje:
Pobierane są zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku.

Gdzie po kredyt i informacje:
Kredyt  dostępny jest w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Adresy, godziny otwarcia i numery telefonów dostępne na stronie.