Kredyt płatniczy

Przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Przeznaczenie:
Na finansowanie doraźnych płatności kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w razie przejściowego braku środków finansowych na pokrycie zobowiązań.
 
Korzyści:
  ▪ Terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wobec kontrahentów i pracowników
  ▪ Poprawa płynności finansowej
 
Oprocentowanie:
Oprocentowanie kredytu zgodnie z aktualną "Tabelą oprcentowania..." obowiązującą w Banku , zamieszczoną na stronie
 
Okres kredytowania:
do90 dni
 
Waluta:
PLN
 
Wysokość kredytu:
Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta.
 
Wypłata kredytu:
  ▪ Bezgotówkowa

 
Możliwe formy zabezpieczenia kredytu:
  ▪ Weksel własny
  ▪ Hipoteka
  ▪ Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
  ▪ Poręczenie wekslowe
  ▪ Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
  ▪ Przelew wierzytelności
  ▪ Inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego
 
Podstawą udzielenia kredytu są dokumenty:
  ▪ standardowo wymagane przez Bank
  ▪ podanie numeru NIP, REGON oraz numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  ▪ Inne dokumenty wymagane przez Bank indywidualnie ustalane z wnioskodawcą.
 
Opłaty i prowizje:
Pobierane są zgodnie z aktualną "Taryfą prowizji i opłat" obowiązującą w Banku, zamieszczoną na stronie.

Gdzie po kredyt i informacje:
Kredyt płatniczy dostępny jest w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Adresy, godziny otwarcia i numery telefonów dostępne na stronie.