Kredyt Inwestycyjny 2006

Jest to kredyt przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą i chcących odtworzyć, zmodernizować lub zwiększyć majątek trwały. Może być on również przeznaczony na zakup licencji, koncesji, znaków towarowych, patentów.

 

Przeznaczenie:
  ▪ na zakup nieruchomości komercyjnych lub rolniczych
  ▪ na zakup maszyn i urządzeń
  ▪ na sfinansowanie wydatków w trakcie inwestycji, które będą pokryte późniejszą dotacją
  ▪ na modernizację budynków i budowli komercyjnych
  ▪ na zwiększenie majątku trwałego
  ▪ na zakup licencji i koncesji
  ▪ na zakup znaków towarowych i patentów
 
Korzyści:
  ▪ Kredyt łatwy w obsłudze.
  ▪ Kredyt umożliwiający rozwój przedsiębiorstwa.
  ▪ Możliwość karencji w spłacie kredytu.
 
Oprocentowanie:
Oprocentowanie kredytu Inwestycyjnego 2006 zgodnie z aktualną "Tabelą oprocentowania..." umieszczoną na stronie.


Okres kredytowania:
Nawet do 8 lat
 
Waluta:
PLN
 
Wysokość kredytu:
Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej klienta.
 
Wyplata kredytu:
  ▪ Gotówkowa
  ▪ Bezgotówkowa
 
Możliwe formy zabezpieczenia kredytu:
  ▪ Weksel własny
  ▪ Hipoteka
  ▪ Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
  ▪ Przewłaszczenie
  ▪ Poręczenie wekslowe
  ▪ Zastaw rejestrowy
  ▪ Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
  ▪ Przelew wierzytelności
  ▪ Inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego
 
Podstawą udzielenie kredytu są dokumenty:
  ▪ Złożenie kompletnej dokumentacji wymaganej przez Bank

  ▪ Ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu
  ▪ podanie numeru NIP, REGON oraz numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  ▪ Inne dokumenty wymagane przez Bank uzgodnione indywidualnie z Klientem
 
Opłaty i prowizje:
Pobierane są zgodnie z  aktualną "Taryfą prowizji i opłat" obowiązującą w Banku, zamieszczoną na stronie.

 

Gdzie po kredyt i informacje:
Kredyt inwestycyjny 2006 dostępny jest w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Adresy, godziny otwarcia i numery telefonów dostępne na stronie.