Kredyt wiosenny 2018-SGB

Przywitaj wiosne w najlepszej formie-Weź kredyt i wygraj
 

Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca rezydentem, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. złoży wniosek o Kredyt w okresie od dnia 12.03.2018r. do dnia 27.04.2018 r.,
  2. w terminie od dnia 12.03.2018 r. do dnia 27.04.2018 r. podpisze z Bankiem umowę o Kredyt o wartości nie mniejszej niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
  3. do dnia 04.05.2018r.nie dokona całkowitej wcześniejszej spłaty Kredytu oraz umowa o Kredyt nie zostanie do tego dnia rozwiązana.
 

Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie organów statutowych Banku i Organizatora oraz członkowie Wewnętrznej Komisji Nadzoru; przez pracowników Banku i Organizatora rozumie się osoby pozostające z Bankiem w stosunku pracy (zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy) lub współpracujace z Bankiem/Organizatorem  na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

 

W/w Loteria jest prowadzona w każdej placówce naszego Banku i pracownicy udzielą wyczerpujących informacji na jej temat.